Log inRegister
Editorial articles:   All (1644)   DS (222)   Society (266)   Culture (738)   International (35)   Shopping (55)

DS 4 feb 14:31 by David

Bakgrunden till en ny betydelse av DS

För alla som har noterat och reagerat på att akronymen DS har fått en ny betydelse kommer här en förhoppningsvis lite mer klargörande bakgrundsinformation kring vad syftet med detta är.

Jag som skriver denna text heter David och det är jag som skapat och drivit DS sedan 20 år tillbaka. Mitt syfte med att driva DS har osvikligt varit att tillhandahålla en fristad, en mötesplats och en informationsresurs för individer som på något sätt hör till sajtens målgrupp (fetischister, sadomasochister och flera andra sexuella minoriteter). Det har på många sätt varit utmanande men också fantastiskt att ha skapat en sajt som har överlevt och växt sig större än vad jag hade kunnat förvänta mig när jag sjösatte sajten 2003.

Beslutet att ge akronymen DS den nya betydelsen Desires Social är inget som jag har landat i ogenomtänkt, ej heller utan att känna respekt för att akronymens ursprungliga betydelse DarkSide har en stor betydelse och viktig innebörd för många medlemmar i communityt. Det som för mig gör att en ny innebörd är motiverad är ambitionen att arbeta för att hålla DS relevant för sajtens målgrupper i en samtid som har förändrats drastiskt sedan sajten skapades. När jag grundade DS för 20 år sedan var den sexualpolitiska situationen i samhället – och därmed de möjligheter till öppenhet det innebar för enskilda individer – till stor del en annan än vad den är idag. Majoriteten av alla BDSM-utövare, fetischister och andra sexuella minoriteter var utlämnade till att leva ut sin sexualitet och finna tillhörighet med likasinnade i hemlighet, främst på grund av de risker det innebar att vara öppen – till exempel att bli sedd som psykiskt sjuk, farlig eller sexuellt ohämmad. Det politiska och kulturella klimatet i samhället resulterade i att de som tog modet till sig att träffa andra möttes i mörka källare, där man ofta identifierade sig med ett alias istället för sitt egentliga namn, etc. Med åren har möjligheterna för personer som tillhör sexuella minoriteter att vara öppna med sin sexualitet blivit större (åtminstone för vissa). Detta har resulterat i att DS nu existerar i en ny verklighet, där det både finns medlemmar som fortfarande tvingas till att leva i hemlighet och utöva sin sexualitet i skydd av mörkret, medan andra medlemmar har möjlighet till olika grad av öppenhet i hur de kan leva ut och tala om sin sexualitet. Den nuvarande situationen har även ett till lager av komplexitet: Vissa i communityt, i och med dess historia av att mötas i hemlighet och i mörka källare, har utvecklat en subkulturell norm som idealiserar det hemliga och mörka, vilket har lyfts till en form av romantik, estetik och inomgruppslig status. För dessa har alltså det mörka och hemliga inte längre strikt att göra med riskerna kopplade till utlevnad i lika hög grad som för 20 år sedan.

Utifrån den komplexa situationen som communityt befinner sig i här och nu så har jag som intention att göra DS till en fristad för alla som ingår i målgruppen: Både för de som lever öppet och för de som lever i hemlighet; både för de som ser ett romantiskt ideal i mörka källare och det förbjudna och för de som upplever att mörker och tabun står i konflikt med deras inre känsla av stolthet och öppenhet inför sin sexualitet. Att benämna detta mångfacetterade community som DarkSide går stick i stäv med denna min intention, då jag ser det som att det endast ger utrymme för de som identifierar sig med det mörka att känna detta är deras hemvist. Många av de som inte tilltalas av mörka kopplingar till sin läggning är idag förstås ändå medlemmar på DS och i syfte att officiellt bli välkomnande för hela målgruppen har jag försökt att hitta en akronymbetydelse som gör att sajten blir mer inkluderande i sitt tilltal.

Att DS kan betyda Desires Social grundar sig just i denna önskan att gå ifrån en subkulturell diskurs som visserligen tilltalar en stor del av sajtens medlemmar, men som inte omfattar alla dess medlemmar. Det har även som syfte att lyfta fram communityts sociala karaktär: en frizon där man kan mötas och finna tillhörighet utifrån sina begär (desires), till skillnad från många andra sajter med inriktning på sexualitet som är snävt inriktade på att underlätta för medlemmar att finna sexpartners.

En annan aspekt som har legat i vågskålen för en ny innebörd av akronymen DS har varit sajtens samhällsansvar: DS är inte bara en informationskälla för personer inom communityt utan även för allmänheten, vilket gör att en bild av att det skulle handla om sexualitetens ”mörka sidor” inte målar upp en positiv bild av sajtens målgrupper till samhället i stort.

Jag hade förstås förväntat mig att en ny betydelse av akronymen DS skulle skapa negativ respons från de medlemmar på sajten som känner en kulturell hemvist i det mörka och förbjudna, vilket också har varit fallet. Dock har responsen inte endast handlat om kritik mot själva förändringen av akronyminnebörden, utan det har även florerat konspiratoriska inlägg som handlar om att sajten skulle vara på väg att förvandlas till en vanlig sexsajt, att den nya akronymbetydelsen skulle handla om att generera mer intäkter till sajten och ett allmänt misstänkliggörande av mig som person. Att bemöta konspirationer som föds på internet är ju som bekant ett Sisyfosarbete, men med denna text hoppas jag att – för de som är villiga att lyssna och ta till sig – kunna bemöta farhågor för att DS ska styras åt något annat håll och/eller ska rikta sig mot en annan målgrupp än vad den redan gör. Jag kan intyga att så är inte fallet, tvärtom handlar det om att mer tydligt göra sajten till ett hem även för de existerande medlemmar som inte identifierar sig med en subkultur som ser mörka, hemliga rum som sin genuina hemvist.
David
4 feb 14:31