Logga inBli medlem

Regler

För att driva webbcommunityt Darkside har webbsajtdrivarföretaget Bitera AB, med neutralt firmanamn, skapats. I texten nedan används dessa namn synonymt: Bitera AB, Darkside, Fetopia.

Generellt

 • Du måste vara minst 18 år för att vara medlem.
 • Varje medlem måste föra sig med god ton och trevnad gentemot alla medlemmar. Communityt är till för sexualiteter vars utövande präglas av samtycke och riskmedvetenhet. Gentemot dessa ska tolerans och respekt råda. Darkside tillämpar principen om självidentifikation; ifrågasätt inte andras identiteter. Då riktlinjen för samtligt material på Darkside är samtycke och riskmedvetenhet, är bl.a. följande inte tillåtet: Drogad sex, minderåriga eller djur i sexuella situationer, incest, avbildande av stora kroppsskador, verklig tortyr.
 • Respektera andras önskemål om kontakt eller icke-kontakt. Du måste vara noga med att ingen irriteras när du kontaktar andra. Om du är ute efter intimare prat måste du först säkerställa att mottagaren är med på det, är du ute efter dominansspel för du dig med samma artighet och respekt gentemot alla och söker klartecken först. Ta hänsyn till de kontaktönskemål som folk uttrycker i sina presentationer och var inte påstridig, många vill inte bli uppvaktade. Får du inte svar är det bara att acceptera, alla lägger inte samma vikt vid meddelandeskrivning.
 • Hörsamma moderatorer. Av communityt utsedda administratörer, nätverksägare och av dem utsedda moderatorer har rätt att sätta trivselregler och materialrestriktioner i de områden där de verkar efter vad de tycker är lämpligt.
 • Publicera inte personuppgifter. Bildmaterial du publicerar får inte avbilda personer som inte samtycker till publiceringen. Lägg inte ut telefonnummer o.dyl. på sidor som är offentligt tillgängliga. Medlemsnamn får inte innehålla personuppgifter, dvs. använd inte ditt personnummer eller liknande som medlemsnamn. S.k. uthängningar, offentligt eller semioffentligt publicerande av information om andra så att andra kan ta del av det, är ej tillåten (exempelvis i presentationer, dagböcker, diskussionstrådar o.dyl.). Detta gäller i synnerhet information som är specifik för individer IRL och information som kan antas vara känslig till sin natur såsom adresser, myndighetsregisterutdrag o.dyl.
 • Du får inte lägga upp copyrightat material. Tillagt material (bilder, videos, texter) får inte vara upphovsrättsskyddat av någon annan än dig själv (dvs. du kan i allmänhet inte lägga upp så'nt du hittar på nätet). Du påtar dig fullt ansvar för material du publicerar -- Vid publicering av material som medför avtalsbrott, kränkning av annan parts upphovsrätt, lagbrott eller åsamkande av annan skada gentemot communityt, accepterar du ansvar för gentemot communityt eller annan berörd part. Genom att lägga till material tillåter du att communityt hanterar, lagrar och presenterar detta.
 • Ingen prodominans, trosförsäljning eller liknande. Det är inte tillåtet att använda communityt för prodominans (BDSM-sessioner mot betalning) eller genom communityt söka sådan verksamhet. Det är inte heller tillåtet att annonsera ut webcamshower, försäljning av använda trosor och liknande. Självklart är inte heller prostitution, koppleri eller annat som härrör till sådant som är förbjudet i svensk lag tillåtet. Du får inte använda medlemskapet för att driva trafik till betaltjänster (nätfiske). (Detta inkluderar även omskrivningar som "pengagåvor", "generösa män" etc. som alla vet vad de egentligen innebär.)
 • Massmaila inte. Söker du en partner, använd kontaktförmedlingen. För andra ändamål finns diskussionsforum, kalendarium och länkarkiv. Vill du kungöra något, kontakta administrationen för eventuell framsidenotis eller annonsering.
 • Cookies: Användande av medlemskap i communityt medför att sajten använder och placerar cookies på din dator, för att möjliggöra och hålla reda på din vistelse på sajten, för din egen säkerhet samt för att möjliggöra de funktioner du väljer att använda och relaterade sajtdriftsadministrativa syften (Om du inte vill använda cookies, besök inte sajten, gå inte vidare, skapa inget konto och logga inte in. Du kan rensa cookies genom dina webbläsarinställningar).
 • Basala communityregler: Du får endast ha ett medlemskap per person, inte sprida rasism/homofobi (svastikor är inte tillåtna), motverka inte sajtens upprätthållande. Medlemskap är för verkliga privatpersoner såvida inte annat avtalats. Eftersom trygghet är centralt kan var och en välja önskad grad av anonymitet och communityt tillämpar självidentifikation vad gäller genuin könsidentitet men det är inte tillåtet att vilseleda genom att utge sig för att vara någon annan existerande person eller på liknande sätt uppsåtligt vilseleda vad gäller grundläggande och genuina identitetskaraktäristika. Som medlem förväntas man respektera att gemenskapens hörnstenar är trevnad och trygghet: Bemöt andra på samma sätt som om ni skulle träffats i verkligheten och förutsätt att det som skrivs på Darkside inte är menat att återberättas utanför Darkside. Vi förbehåller oss rätten att neka medlemskap till personer som av många uppfattas ha en icke konstruktiv inverkan på vår kultur. Missbruk av medlemskap, försök till sexhandel, otrevnad eller dylikt kan resultera i indragen funktionalitet, avvisande eller polisanmälan. Detta gäller även VIP-medlemmar.

Upptäcker du något regelbrytande är det jättebra om du kontaktar administrationen så det kan åtgärdas så fort som möjligt.

Personliga, privata och gemensamma områden

Darkside tillhandahåller alla medlemmar en personlig sfär (A) (belägen i anslutning till varje medlems profilsidor), tillhandahåller möjlighet till privat korrespondens (B), samt tillhandahåller tillgång till en uppsjö gemensamma elektroniska anslagstavlor (C) (vari materialet visas utanför en enskild medlems profilsidor). För dessa gäller sedvanliga principer:

Med personlig sfär (A) avses innehållet i dagboksinlägg, presentationstext, bilder och bildtexter, kommentarsfält etc. som i fullo visas i strikt anslutning till varje medlems profil. Följande gäller här:

 • Varje medlem kan publicera material i sin egna personliga sfär med ansvar för att det följer gällande lagstiftning, inte avbildar någon annan som inte givit samtycke till publiceringen, att det inte innehåller personuppgifter tillhörandes någon annan och är hörsam för (och agerar vid) möjligheten att eventuellt avbildade personer kan dra tillbaka sitt samtycke till publicering. Publicerat material får inte uttrycka missaktning mot communityts målgrupper, får inte uttrycka hat/hets, rasism, homofobi eller annan olämplighet.
 • Material kan återges och hänvisas till ifrån översikter, händelseflöden och liknande avdelningar som i sig är belägna utanför medlemmars personliga sfär.
 • Här har varje medlem själv ansvar för att inte publicera något olämpligt. Upptäcker du något olämpligt hos en annan medlem, vänligen anmäl det främst genom den dedikerade abuseanmälan-länk som finns i närheten.
 • Genmälen på material beläget här tillfaller medlemmen som har den personliga sfären i fråga och blir dennes egendom, varpå hen är fri att disponera, inkludera i anmälan, moderera eller radera genmälet utan vidare tillstånd eller förvarning.

Med privat korrespondens (B) avses Darkside-mail som sker mellan två medlemmar. Följande gäller här:

 • Varje medlem ansvarar för att det hen skickar följer sajtens regler och gällande lagstiftning, såsom att tredje parts integritet ej kränks. Iakttag försiktighet med sådant som rör andra personer, ett ideal i vår kultur och ett bra rättesnöre är att vad som sägs mellan två kanske inte alltid är uppskattat att föra vidare.
 • Det mailinnehåll en medlem skickar kopieras till mottagarens sajt-mail och den skickade kopian tillfaller mottagaren.

Med elektroniska anslagstavlor (C) avses avdelningar som har sådan karaktär att de är tillgängliga för många, är ämnade att tjäna ett gemensamt intresse och där avdelningens helhet byggs upp av material som medlemmar bidrar med gemensamt. Detta avser bl.a. följande avdelningar: Nätverk, diskussioner i nätverk, geografiska guider, kollaborativa uppslagslexikon, etc. Följande gäller här:

 • Inlägg måste hålla god ton.
 • Personuppgifter får ej publiceras.
 • Publicerat material får inte uttrycka missaktning mot communityts målgrupper, får inte uttrycka hat/hets, rasism eller homofobi, får inte bryta mot sajtens regler eller mot gällande lagstiftning eller vara olämpligt på andra sätt som definieras av den specifika webbsidans/avdelningens moderator. Upptäcker du något olämpligt, anmäl det till den specifika webbsidans/avdelningens moderator.
 • Skrivna inlägg, här publicerat material och genmälen tillfaller Darkside, kan visas för andra i anslutning till aktuell avdelning och kan utan förvarning kan disponeras, modereras, anmälas eller raderas av Darkside eller dess administratörer, ägaren av ett nätverk eller avdelning eller av denne utsedda moderatorer.
 • Hörsamma respektive avdelnings ägare och/eller moderator. Dessa har rätt att sätta trivselregler, materialrestriktioner och bestämma din tillträdesmöjlighet i de områden där de verkar efter vad de tycker är lämpligt.
 • Skrivna inlägg, här publicerat material och genmälen kan återges i översikter, händelseflöden och liknande avdelningar.

Material som skickas/publiceras av en medlem kan vara föremål för abuserapportering, anmälan eller omdömen av andra medlemmar. Vid abuseanmälan kan en kopia av anmält material skickas för granskning till en av Darkside utsedd moderator. Anmälningar och omdömen kan utgöra grund för indragning av sajtfunktionalitet, nekande av tillträde till sajtavdelningar eller relaterad åtgärd, tillfälligt eller permanent. Bedömning av detta kan ske manuellt eller för vissa ärenden kan automatisk åtgärd vidtas i väntan på utvärdering och bekräftelse av administratör. Det kan även hända att vissa funktioner kräver en utifrån detta under lång tid positivt bevisad sajtnärvaro för att ha full tillgång till. Med andra ord, se till att du bidrar positivt till communityts kultur!

Angående personuppgifter och integritetspolicy

Allmänt

En personuppgift är en uppgift som kan användas för att identifiera en fysisk person, ex.vis ett telefonnummer, ett personnummer eller en bild på en person. Darkside värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Darkside behandlar om dig, varför Darkside behandlar dina personuppgifter och hur dina personuppgifter hanteras. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot Darkside och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Årsvis görs bedömningar om ändamålen med behandling av uppgifter kvarstår, om inte kommer uppgifter raderas.

Vilka personuppgifter registreras?

För att inneha ett medlemskap krävs att du knyter en e-postadress till ditt konto, men du kan dock byta till en annan e-postadress när som helst. Vi lagrar även de IP-adresser du använder under de tre senaste månaderna, för att du ska kunna kontrollera att ingen annan försökt logga in på ditt konto samt för att sajtens administratörer ska kunna skydda medlemmar mot missbruk. Vi efterfrågar även din ålder för att säkerställa att du är minst 18 år gammal, du kan såklart när som helst korrigera din ålder så att den stämmer. Behandlingen av dessa data baserar sig på en intresseavvägning för att Darkside ska kunna upptäcka eventuella missbruk och för att kunna upprätthålla en trygg och ordnad miljö för medlemsskaran. Darksides berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt. Varken IP-adresser eller din e-postadress är tillgängliga för någon annan, såvida du inte själv aktivt väljer att visa din e-postadress på din presentationssida. Om du avslutar ditt medlemskap och därmed markerar att du inte längre vill att denna information ska behandlas av Darkside raderas din e-postadress och din ålder från våra system.

Utöver detta kan du välja att i din personliga sfär (presentationstexter, dagboksinlägg etc.) ange precis hur mycket uppgifter om dig som du vill, eller vara hur anonym du vill. För att få tillgång till särskilda funktioner på sajten kan du bli förfrågad att komplettera med mer uppgifter om dig, såsom ålder, kön, bostadsort och liknande; När du anger kön, läggning, land, region, stad, sexualitet och identitet, specificerar vad du söker, vilka klubbar du besöker, skriver presentationstexter och lägger till bilder är det för att du får en mer relevant sajtmiljö där du kan komma i kontakt med likasinnade och knyta sociala band bättre då ni kan se (och sajten kan visa) hur ni matchar och sajten kan erbjuda rekommendationer utifrån ömsesidiga person- och kontaktönskemål. Genom öppenhet bidrar du även till en trygg och stolt sajtmiljö. Anger du födelsedatum kan andra medlemmar se när du fyller år och om du fyller i din intervju ges andra medlemmar en bättre inblick i hurdan du är som person, vilket kan vara en social fördel. Genom att fylla i adress till din webbsida och information som visar din närvaro vid andra internetbaserade kommunikationstjänster gör du dig mer tillgänglig för andra medlemmar. Grunden för behandling av alla dessa uppgifter baseras på frivillighet; som medlem kan du när som helst i dina inställningar välja vilka uppgifter du vill ändra, behålla, radera och du har dessutom alltid möjlighet att ta till "storsläggan" att återkalla allt samtycke till behandling av personuppgifter genom att när som helst radera ditt medlemskap helt, varpå alla dessa uppgifter tas bort.

Hur uppgifter normalt används och av vem

Personuppgifter från medlemmar används endast inom ramen för Darksides verksamhet. I det ingår att de uppgifter du väljer att bidra med visas i webbcommunityt och används för webbcommunityts funktioner (exempelvis går det att delta i funktion som låter dig ånjuta att kunna bli uppsökbar utifrån kön om du anger ett kön). Om Darkside behöver sända dig e-post med anledning av att du tappat bort ditt lösenord, har begärt notifieringsutskick eller annan anledning där Darkside behöver kommunicera med dig så används din e-postadress till detta. E-postutskick kan ske via länder utanför EU/EES men Darkside har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att den för detta använda tjänsten är ansluten till Privacy Shield eller på likvärdigt sätt skyddar uppgifter genom standardavtalsklausuler. Den information du frivilligt väljer att skriva in och som visas på din personliga profil och i de elektroniska anslagstavlor du deltar i på sajten kan på olika sätt ses av andra sajtmedlemmar, i övrigt lämnar Darkside aldrig ut uppgifter till någon utomstående. Din information lagras av Darkside inom EU.

Darksides medlemmar kan skapa presentationssidor och andra sidor som inkluderar bilder och annan media från tredjepartskällor. Typexempel på detta är hur en användare kan visa en bild på sin presentationssida. Dessa källor kan vara i princip vilka som helst. När din webbläsare hämtar material från tredjepartskällor finns möjligheten att källan ser din IP-adress samt möjligtvis annan information som din webbläsare kan skicka till källan i samband med att materialet läses in (se respektive webbläsare för mer detaljer om hur webbläsaren hanterar detta). Du kan välja om du enligt detta vill kunna ta del av bilder och annan media på användarskapade webbsidor, eller att inte möjliggöra detta, genom alternativet "Externt material" under inställningarna och/eller vid meldemskapsregistrering.

Undantag från ovan

Vissa uppgifter är Darkside nödgade att enligt lag spara, såsom vad som styrs av bokföringslagstiftning om du gjort något köp på Darkside då transaktionsinformation måste sparas i minst 7 år. Darkside grundar lagringen på att vi har rättslig förpliktelse att göra så. Om ditt medlemskap misstänks för regelbrott eller missbruk av sajten och medlemskapet avslutas, kan avtryck av medlemskapsuppgifter/data lagras under en viss tid därefter med syfte att kunna säkerställa att missbruk inte återupptas och fortsätter i form av andra konton. Darksides berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt. Ett annat undantag från ovanstående är i händelse av tvist, rättslig process eller anmälan, eller förberedelse inför sådan, då Darkside kan spara den information som krävs för att Darkside ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara en parts anspråk. Behandlingen baseras då på en intresseavvägning, där Darksides berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara en parts anspråk. Myndigheter kan göra förfrågningar eller så kan Darkside ombedjas att göra utdrag av medlemmars data i enlighet med gällande lagstiftning. Av Darkside utsedd representant kan göra utdrag av information du förfogar över som underlag vid begäran från myndighet, misstanke om brott eller regelöverträdelse. Behandlingen baseras då på en intresseavvägning, där Darksides berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att upprätthålla sajtens säkerhet, trivsel, trygghet och ordning. Den rättsliga grunden för processen att tillhandahålla datautdrag till myndigheter baseras på att vi har en rättslig förpliktelse att göra så.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter, nedan följer en sammanfattning av dessa. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se avsnitt 3-5 i Dataskyddsförordningen.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på om Darkside behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge Darkside lagrar dina personuppgifter. Se ovan som informationskälla. Du har möjlighet att se en översikt över data, ladda hem data och även ändra eller radera data här.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Darkside i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Darkside överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke. Du har möjlighet att se en översikt över data, ladda hem data och även ändra eller radera data här.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad. Du har möjlighet att se en översikt över data, ladda hem data och även ändra eller radera data här.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Darkside raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som Darkside samlade in personuppgifterna för. Du har möjlighet att se en översikt över data, ladda hem data och även ändra eller radera data här.
 • Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Darksides behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Darksides behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Darkside möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende Darksides behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till myndighet för integritetsskydd (se nedan).
Kontaktperson i personuppgiftsärenden

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Bitera AB. För personuppgiftsärenden såsom frågor angående integritetspolicyn, frågor om hur vi använder din information, angående dina rättigheter eller nyttjande av dessa så kan du kontakta dataskyddsombud Julia Alfredsson via e-postadress . Du kan invända mot behandling av personuppgifter till denne. Du har även rätt att klaga hos tillsynsmyndighet om du trots kontakt med dataskyddsombudet anser att denne inte erbjuder dig lagstadgad service i personuppgiftsärenden. Observera att denna dataskyddsombudskontakt endast är för ärenden som har med personuppgifter att göra, inget annat.

Ändringar i integritetspolicyn

Darkside förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras i Darksides kanaler och/eller på annat sätt som Darkside finner lämpligt.

Friheter

Vad du är fullt fri till på Darkside är att ha en jätterolig tid, hitta själsfränder, känna kärlek och gemenskap, släppa lös dina innersta fantasier i trygghet, testa dina gränser, utforska och upptäcka, vårda fina relationer och leva livet till fullo! :-)

Kärlek och gemenskap i sexualitets- och identitetsmångfald
Bli medlem – enkelt och gratis   Läs mer om Darkside   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 2003-2023