Log inRegister

Polyföreningens årsmöte 2023

Thursday 9 march 2023, at 19:00
📍Online event
Membership required.
You must be logged in to show your intention to participate.
Polyföreningen välkommnar alla sina medlemar till årsmöte 2023!

Polyföreningens årsmöte 2023 blir Torsdagen den 9 mars 19.00 på mötesplattformen Zoom. (länk kommer skickas ut på mail till alla medlemmar).

Nedan finns den dagordning som mötet måste hållas enligt våra stadgar samt andra viktiga om när t.ex. motioner behöver vara inkomna till styrelsen. I dagordningen har även lagt in en motion från förra året som på grund av att den innehåller stadgeändringar av paragraferna 2, 14 och 15 behöver röstas för även i år.

Läs hela stadgarna på hemsidan polyforeningen.org

Årsmötets dagordning:
1. Föreningens ordförande eller vice ordförande öppnar mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av propositioner (styrelsens förslag) och i rätt tid inkomna motioner (medlemmars förslag).
a. Motion om stadgeändringar i paragraf 2 (Ändamål & uppgifter), 14 (Stadgeändringar) och 15 (Upplösning) till Årsmötet 2022
13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
14. Val av ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.
16. Val av revisorer samt eventuell suppleant.
17. Val av valberedning, bestående av minst 2 personer.
18. Övriga frågor.
19. Mötesordförande avslutar mötet.

Viktiga datum kopplade till årsmötet:
Årsmötet = 9 mars 2023

Senast 1 vecka innan = 2 mars 2023
- Handlingarna till årsmötet som t.ex. verksamhetsberättelse, budgetförslag, revisionsberättelse, motioner och propositioner ska finnas tillgängliga medlemmarna senast 1 vecka innan årsmötet. De kommer finnas tillgängliga på hemsidan polyforeningen.org

Senast 2 veckor innan = 23 februari 2023
- Motioner (förslag från medlemmar) som ej berör stadgeändringar ska senast ha skickats till styrelsen (skicka PDF via mail till styrelsen@polyforeningen.org )

Senaste 4 veckor innan = 9 februari 2023
- Skriftlig kallelse ska gå från styrelsen till medlemmarna
- Motioner om stadgeändringar ska helst vara inkomna innan sista kallelsen går ut till medlemmarna.

Medlemsskap:
För att ha rösträtt på årsmötet måste du betalt din medlemsavgift senast två veckor innan årsmötet = senast den 23 februari.

Medlemsavgiften i polyföreningen är 50 kr per år. Betala in på Swish 1236773899 eller Plusgiro 46 63 72-0 och ange namn, ort och mejladress vid inbetalningen eller skicka ett mejl där du anger namn, ort och betalningsdatum.

Om du betalade din senaste medlemsavgift i oktober, november eller december 2022 så gäller det medlemskapet även hela 2023.

(Log in to see member info)   https://polyforeningen.org   vCalendar export  

Comments

Content hidden for non logged-in users

Participants
16 attending
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
58 interested
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users
Content hidden for non logged-in users